Korzystając z platformy dostępnej pod domeną gmina-zagrodno.budzet-obywatelski.org ufasz, że odpowiednio przetwarzamy Państwa dane osobowe, dlatego chcemy zapewnić, że ich bezpieczeństwo i poufność stanowi podstawę przy projektowaniu i rozwijaniu wszystkich funkcjonalności Platformy.
W niniejszej Polityce prywatności chcielibyśmy przekazać Państwu - Użytkownikom Platformy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, tak aby pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących ich danych osobowych podczas korzystania z Platformy.

W tekście Polityki prywatności mogą pojawić się terminy, które definiujemy:

Administrator danych osobowych (ADO) -  Wójt Gminy Zagrodno;
RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
Platforma – serwis internetowy dostępny pod domeną gmina-zagrodno.budzet-obywatelski.org administrowany przez Wójta Gminy Zagrodno;
Użytkownik – odwiedzający Platformę dostępną pod domeną gmina-zagrodno.budzet-obywatelski.org 
Administrator – Wójt Gminy Zagrodno.

1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych na Platformie jest Wójt Gminy Zagrodno, mający swoją siedzibę w Zagrodnie, Zagrodno 52, 59-516 Zagrodno.

2. Inspektor Ochrony Danych?
Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) z którym można skontaktować się  na adres e-mail: iod@zagrodno.eu lub tradycyjnie na adres: urząd Gminy w Zagrodnie, Zagrodno 52, 59-516 Zagrodno. 

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
1) Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa,
a w szczególnych przypadkach - na podstawie zgody przez Państwo udzielonej - jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
2) Administrator przetwarza dane osobowe osób odwiedzających Platformę celem przeprowadzenia procedury związanej z wyborem i realizacją zadań w ramach budżetu obywatelskiego, a dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym), a ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi danych - art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych uniemożliwi przeprowadzenie procedury związanej z wyborem i realizacją zadań w ramach budżetu obywatelskiego.

5. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych
Udzielona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest w każdym przypadku dobrowolna i może być cofnięta przez Państwa w dowolnym momencie, jednakże jej wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. Czas przetwarzania danych osobowych
1) W przypadku udziału w procedurze związanej z wyborem i realizacją zadań w ramach budżetu obywatelskiego Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres jej trwania, jednak z uwagi na obowiązki wynikające z przepisów prawa w tym z uwagi na bezpieczeństwo prawne, będziemy je mogli przetwarzać do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń;
2) W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych, dane przetwarzane będą przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych;
3) W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda, Użytkownika, dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu jej wycofania, co można uczynić w każdym momencie;
4) Dane dotyczące plików cookies zapisywanych na Państwa urządzeniach przechowuje się przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Użytkownika.

7. Przekazywanie danych osobowych 
1) Administrator na podstawie umowy powierzenia, powierzy przetwarzane danych osobowych operatorowi systemu informatycznego służącego do obsługi głosowania - Firmie MEDIAPARK Sp. z o.o., z siedzibą w Olsztynie (10-683), ul. Władysława Trylińskiego 10, Olsztyn NIP: 7393910693;
2) W przypadkach dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami Wójt Gminy Zagrodno  może przekazać Państwa dane osobowe odpowiednim podmiotom uprawnionym do obrony na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
3) W przypadku obsługi korespondencji drogą tradycyjną Wójt Gminy Zagrodno może przekazać Państwa dane osobowe Poczcie Polskiej lub innemu operatorowi pocztowemu. 

8. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
Administrator danych nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych poza obszar EOG.

9. Prawa osoby, której dane dotyczą na podstawie przepisów RODO
1) Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)
Mają Państwo prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane. Jeżeli Administrator danych przetwarza Państwa dane osobowe mają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, uzyskania informacji o celach ich przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, oraz prawach przysługujących Państwu na mocy RODO;
2) Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)
Jeżeli Państwa dane osobowe są nieprawidłowe, mają Państwo prawo żądania od Administratora danych niezwłocznego ich sprostowania lub uzupełnienia.
3) Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)
Mają Państwo prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych gdy:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane,
b) cofnięta została zgoda, na której podstawie opiera się ich przetwarzanie i nie ma innej 
     podstawy prawnej przetwarzania,
c) wniesiony został sprzeciw zgodnie z art. 21 RODO i nie występują inne nadrzędne prawnie  uzasadnione podstawy przetwarzania,
d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego   przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,
f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO .
Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać Państwa dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub z uwagi na obowiązki prawne, którym podlega, o czym zostaną Państwo poinformowani.
4) Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)
Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, gdy:
a) zakwestionują Państwo ich prawidłowość – Administrator danych ograniczy przetwarzanie Państwa danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych,
b) przetwarzanie Państwa danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych   osobowych zażądają Państwo ograniczenia swoich danych osobowych;
c) Państwa dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) gdy zgłosiliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Państwa sprzeciwie.
5) Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)
Mają Państwo prawo do otrzymania od Administratora danych kopii swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio dane osobowe innemu Administratorowi danych (o ile jest to technicznie możliwe).
6) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)
Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w tym profilowania, gdy Administrator danych będzie przetwarzał dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów lub na potrzeby marketingu bezpośredniego.

10. Czas rozpatrywania żądań Użytkowników
Administrator danych bez zbędnej zwłoki, w terminie  określonym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa udziela informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Państwa żądaniem. 
W przypadku na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, termin ten może ulec wydłużeniu.  
W każdym wypadku, jako Administrator danych osobowych poinformuje Państwa o terminie całkowitego załatwienia sprawy. 

Świadczenia usługi wsparcia technicznego oraz obsługi zapytań itp. dla Użytkowników Platformy. Uzasadnionym interesem Administratora jest tzw. obsługa techniczna Użytkownika;
Dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i przed innymi organami egzekucyjnymi. Uzasadniony interes administratora polega na dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.

Zakres danych osobowych Użytkowników przetwarzanych przez Administratora 
imię i nazwisko
4 ostatnie cyfry nr PESEL